Положення про Всеукраїнську туристичну професійну програму "Кришталевий лелека"

Туристична Асоціація України

про Всеукраїнську туристичну професійну програму "Кришталевий лелека"

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська туристична професійна програма "Кришталевий лелека" (далі ПРОГРАМА) започаткована в 1998 році і проводиться Туристичною асоціацією України. 
1.2. Дія Програми не обмежена часом. 
1.3. Головною метою Програми є сприяння розвитку та підвищенню ефективності вітчизняного туризму. 
1.4. Поставлена мета досягається шляхом проведення заходів, спрямованих на залучення підприємств туристичної та суміжних галузей до активної участі в реалізації державної політики в галузі туризму, зокрема: 
- забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів; 
- організацію змістовного відпочинку та оздоровлення громадян, ознайомлення їх з історико-культурною спадщиною, природним середовищем; 
- розвиток системи наукового забезпечення туристичної галузі, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації туристичних кадрів; 
- проведення інформаційної, рекламної та видавничої діяльності з питань туризму; 
- заохочення вітчизняних та іноземних інвестицій в розвиток туристичної індустрії; 
- налагодження взаємовигідного співробітництва з вітчизняними та закордонними державними установами, туристичними громадськими об`єднаннями; 
- проведення виставок, ярмарок, салонів тощо, участь у таких заходах за кордоном; 
- вивчення та пропаганду іноземного і вітчизняного досвіду організації туризму. 
1.5. Кращі підприємства туристичної та суміжних галузей, їх працівники, а також ті, хто розробляє стратегію розвитку туризму, інформує про туристичні можливості України та пропагує вітчизняний туризм, відзначаються нагородами Програми. Визначення переможців здійснюється за результатами щорічних конкурсів. 

 

2. КЕРІВНІ ТА РОБОЧІ ОРГАНИ ПРОГРАМИ

2.1. Керівним органом Програми є Організаційний комітет, який очолює Президент Туристичної асоціації України. 
2.2. В регіонах країни виконання програмних заходів забезпечують керівники місцевих осередків Асоціації. 
2.3. Оргкомітет формується Виконкомом Ради Туристичної асоціації України у складі голови, його заступників, виконавчого директора, відповідального секретаря та членів Оргкомітету. 
2.4. Організаційний комітет: 
- визначає шляхи реалізації завдань Програми та забезпечує виконання накреслених заходів; 
- розробляє та подає на затвердження Виконкому Ради Асоціації річні плани роботи Оргкомітету, умови щорічних конкурсів на краще професійне досягнення, склад Академічного журі конкурсу, кошторис витрат, пов`язаних з реалізацією Програми; 
- залучає кошти для фінансового забезпечення Програми; 
- оприлюднює порядок проведення та умови конкурсу, вирішує всі організаційно-технічні та фінансові питання по його проведенню; 
- організує рекламно-інформаційну підтримку Програми, поширення досвіду переможців конкурсу;
- затверджує висновки Академічного журі по визначенню переможців і лауреатів конкурсу;
- щорічно звітує перед Виконкомом Ради Асоціації про хід реалізації Програми. 
2.5. Оргкомітет діє на постійній основі за своїми планами роботи. Періодичність та дати проведення засідань визначається керівником Оргкомітету. Рішення приймаються за більшістю голосів. 
2.6. Оцінку роботи учасників щорічних конкурсів здійснює Академічне журі. Журі формується Оргкомітетом Програми у складі 4 постійних та 17 тимчасових членів Журі. На засадах постійного членства до Журі входять представники Туристичної асоціації України, тимчасового членства - працівники підприємств туристичної та суміжних галузей, представники спонсорів Програми, наукових, культурних і навчальних закладів, державні та громадські діячі. Ротація тимчасових членів Журі проводиться після підведення підсумків чергового конкурсу. Постійні та тимчасові члени Журі користуються рівними правами і виконують свої обов`язки на громадських засадах. 
2.7. Голова Журі, його заступник і відповідальний секретар обираються членами Журі з свого складу на 1 рік з правом повторного обрання. 
2.8. Основним завданням Академічного журі є об`єктивна оцінка роботи учасників конкурсу, визначення переможців та лауреатів по кожній номінації. При рівних можливостях конкурсантів перевага надається члену Асоціації. 
2.9. У разі необхідності Академічне журі може звертатись за додатковою інформацією про роботу учасників конкурсу до відповідних державних органів та громадських організацій. 
2.10. Академічне журі правомочне вирішувати питання своєї компетенції, якщо у засіданні бере участь не менше 2/3 його складу. Рішення з поточних питань діяльності Журі приймаються відкритим або таємним голосуванням за більшістю голосів. Визначення переможців і лауреатів конкурсу проводиться виключно таємним голосуванням. Підсумки голосування зберігаються у таємниці і оприлюднюються тільки на церемонії нагородження переможців. Протокол засідання Журі по визначенню переможців передається на затвердження Оргкомітету Програми не пізніше ніж за тиждень до оголошеної дати церемонії нагородження. 
2.11. Організаційно-технічну роботу, пов`язану з проведенням Програми, забезпечує виконавчий директор Оргкомітету. Окремі види робіт можуть виконуватись сторонніми фахівцями та підприємствами на договірній основі. 
2.12. Скарги на дії та рішення Оргкомітету Програми розглядає Виконком Ради Асоціації. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ

3.1. Щорічні конкурси проводяться на всеукраїнському рівні. Рішення про проведення чергового конкурсу приймається Оргкомітетом Програми не пізніше 3-х місяців до закінчення поточного року. 
3.2. Учасниками конкурсу можуть бути підприємства туристичної та суміжних галузей, органи державної влади, українські та іноземні посольства і представництва, громадські організації, засоби масової інформації, інші юридичні та фізичні особи, які сприяють розвитку туризму. 
3.3. Перелік номінацій та критерії оцінки роботи конкурсантів визначає Оргкомітет Програми. 
3.4. Перелік номінацій може розширюватись чи скорочуватись. Максимальну кількість номінацій, нагород і відзнак Програми визначає Виконком Ради Асоціації. 
3.5. Конкурс вважається розпочатим з моменту публікації в періодичних виданнях оголошення Оргкомітету Програми про термін його проведення, умов конкурсу та порядку подачі документів. Прийом документів закінчується за місяць до оголошеної дати проведення церемонії нагородження переможців. 
3.6. Переможці конкурсу нагороджуються статуеткою "Кришталевий лелека" та дипломами, лауреати - дипломами. Оргкомітет Програми може також встановлювати спеціальні призи та нагороди. Нагороди вручаються в урочистій обстановці. 
3.7. У разі втрати (псування) статуеток, призів та дипломів, їх дублікати не видаються. 
3.8. Конкурс вважається закінченим після проведення церемонії нагородження переможців. 
3.9. Хід підготовки, проведення та результати конкурсу широко висвітлюються в засобах масової інформації.